Dream #2 Jiangsu / China free team, synchronized swimming
(GU Xiao, SHEN Feifei, GUO Li, ZHANG Xiwen, HU Yijiang, JIN Xiaoling, LI Yanying, LIANG Xinping)
china free team synchronized swimming black and white
calendrier de l'avant open